Select Page

Welkom

Kinderrijk

Kinesiologie

Köken

Over mij

Privacyverklaring

 Be-Tekenpraktijk Kleurrijk-Kinderrijk, gevestigd aan Donau 113 2911 HB Nieuwerkerk a/d IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: www.kleurrijk-kinderrijk.nl
e-mail: info@kleurrijk-kinderrijk.nl

Be-Tekenpraktijk Kleurrijk-Kinderrijk legt de volgende persoonsgegevens vast in cliëntendossiers:

 • Voor- en achternaam (van cliënt en ouders/voogd)
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • School / groep
 • Overige persoonsgegevens die actief worden verstrekt zowel in correspondentie als telefonisch


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden vastgelegd:

Be-Tekenpraktijk Kleurrijk-Kinderrijk legt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens vast indien dit van belang is voor de begeleiding/behandeling:

 • ras
 • godsdienst of levensovertuiging
 • mentale en fysieke gezondheid en veiligheid
 • zaken met betrekking tot seksualiteit


Be-Tekenpraktijk Kleurrijk-Kinderrijk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • contactmogelijkheden
 • begeleiding / behandeling
 • facturering
 • dossierplicht en wettelijke bewaartermijnen (vanuit beroepscode en WGBO)
 • voor wettelijke verplichtingen, zoals de belastingaangifte

 Monique de Willigen is de Functionaris Gegevensbescherming van Be-Tekenpraktijk Kleurrijk-Kinderrijk. Als ZZP-er ben ik de enige die toegang heeft tot de cliëntendossiers.

Er wordt zowel met papieren als digitale cliëntendossiers gewerkt. Door een regelmatige back up van de bestanden en actuele updates van de software wordt de veiligheid van de dossiers gewaarborgd.

Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim. Besprekingen met collega’s of intervisiegroepen van casuïstiek uit de praktijk gebeurt anoniem en onherkenbaar.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard:

Be-Tekenpraktijk Kleurrijk-Kinderrijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wettelijke bewaartermijnen (vanuit beroepscode en WGBO) en de fiscale bewaarplicht zijn hierin leidend.


Delen van persoonsgegevens met derden

Be-Tekenpraktijk Kleurrijk-Kinderrijk verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

In het kader van de dienstverlening kunnen (een deel van de) persoonsgegevens worden verstrekt aan derden, zoals een boekhouder, mailprogramma of andere derden die worden ingeschakeld. Alleen voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze derden mogen je persoonsgegevens ook slechts verwerken voor voornoemde doeleinden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt:

Be-Tekenpraktijk Kleurrijk-Kinderrijk maakt geen gebruik van cookies voor de werking van de website. Tevens  worden via de website www.kleurrijk-kinderrijk.nl  géén persoonsgegevens verzameld.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Be-Tekenpraktijk Kleurrijk-Kinderrijk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kleurrijk-kinderrijk.nl.

 

Beveiligen persoonsgegevens

Be-Tekenpraktijk Kleurrijk-Kinderrijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarnaast is kennis genomen van hoe te handelen bij een eventueel datalek. De pc/laptop die wordt gebruikt voor de cliëntenadministratie is beveiligd met een geavanceerd antivirus programma.

 

Klachten

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kleurrijk-kinderrijk.nl . Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring
Eventuele nieuwe versies van de privacyverklaring worden altijd op deze website gepubliceerd.